AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 8  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:

B

а) физичко лице са одговарајућом школском спремом,
1
б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа,
в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова.
 
2.

_Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:

B

а) видљивост,
1
б) прегледност,
в) дужина прегледности.
 
3.
_Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:

B

а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач и начињена материјална штета,
1
б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
г) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило.
 
4.

_Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је:

B

а) уверење о положеном возачком испиту,
2
б) саобраћајна дозвола,
в) возачка дозвола.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна
запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 4 kW, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Радна машина је приказана на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Ради утврђивања присуства алкохола у организму возач по налогу овлашћеног лица:

B

а) је дужан да поступи без одлагања и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.),
2
б) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар идр.), у случају да захтева да се изврши анализа
крви, односно крви и урина у одговарајућој установи,
в) није дужан да омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.), уколико прекине са управљањем моторним возилом.
 
8.

_Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже 24 сата:

B

а) само ако је прекршај учињен под дејством алкохола,
2
б) само ако не може одмах бити доведен надлежном органу за прекршаје,
в) ако је прекршајем изазвана непосредна опасност за друге учеснике у саобраћају.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) које супротно прописима има уграђено жуто ротационо или трепћуће светло,
2
б) које супротно прописима има уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова, а возач уређаје не уклони у року којим му је то одређено наредбом полицијског службеника,
в) које је уместо регистарским таблицама означено непрописним таблицама,
г) чија је највећа дозвољена маса већа од укупне масе возила,
д) на коме регистарске таблице нису постављене на прописан начин.
 
10.

_Возачу возила које је искључено из саобраћаја ће бити враћене одузете регистарске таблице:

B

а) након 24 часа од момента искључења возила из саобраћаја,
2
б) када се утврди да су престали разлози због којих је возило искључено,
в) након 24 часа, а најкасније у року од три дана, од момента искључења возила из саобраћаја.
 
11.

_Возач преправљеног возила који учествује у саобраћају пре него што је надлежни орган утврдио да возило испуњава прописане услове, казниће се:

B

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,

2

б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
 
13.

_Возач је дужан да возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно учесника у саобраћају тако да:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) не изазива опасност,

2

б) растојање не буде мање од 1 m и одстојање мање од 5 m,
в) не омета друге учеснике у саобраћају,
г) растојање не буде мање од 0,5 m и одстојање мање од 20 m.
 
14.

_Постављање средстава или материја којима се омета или онемогућава очитавање регистарске ознаке непосредним опажањем или помоћу уређаја намењених за откривање и документовање прекршаја, је:

B

а) дозвољено,
2
б) дозвољено, само за возила са посебном дозволом,
в) забрањено.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, возилу за ауто такси превоз путника које се са паркинг места укључује у саобраћај:

B

2
а) нисте дужни да омогућите укључивање, али ћете то учинити с обзиром да сте на време уочили његову намеру, јер ћете на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико возач настави започету радњу,
б) дужни сте да омогућите укључивање, јер морате пропустити возило које је започело радњу укључивања у саобраћај,
в) дужни сте да омогућите укључивање возила, јер се ради о возилу за јавни превоз путника.
 

16.

_Возач је дужан да се по путу креће:

B

а) што ближе разделној линији,
2
б) што ближе десној ивици коловоза,
в) средином коловозне траке
 
17.

_Возач сме нагло да успори возило:

B

а) у случају да није благовремено заузео положај возилом на коловозу за извршење одређене радње,
2
б) да би брзину кретања возила ускладио са брзином која је означена на постављеном саобраћајном знаку,
в) само у случају избегавања непосредне опасности.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици када је возило које Вам долази у сусрет ступило на сужени део коловоза услед чега је мимоилажење немогуће:

B

2
а) наставићете кретање јер се крећете уз нагиб, а возач возила из супротног смера је дужан да кретањем уназад омогући мимоилажење,
б) наставићете кретање јер се крећете уз нагиб, а возач возила из супротног смера је дужан да кретањем уназад или кретањем по тротоару омогући мимоилажење,
в) дужни сте да зауставите возило на месту које омогућава безбедно мимоилажење.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:

B

3
а) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене правилима саобраћаја за тај пут,
б) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите,
в) од највише 60 km/h.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са десне стране,
б) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) морате пропустити оба возила.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено
паркирање возила.
 

26.

_Ознака на коловозу приказана на слици („Стрелице“) служи за:

B

3
а) означавање смера кретања у гаражама,
б) најављивање близине неиспрекидане линије,
в) скретање саобраћаја.
 

27.

_Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава:

B

3
а) бициклистичку стазу,
б) завршетак бициклистичке стазе односно траке,
в) спојену бициклистичку и пешачку стазу.
 
28.

_Семафори се користе за:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) регулисање саобраћаја,
3
б) означавање радова и препрека на путу,
в) давање обавештења,
г) означавање возила,
д) давање знакова са измењивим садржајем порука.
 

29.

_Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:

B

а) знакови опасности,
3
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера,
в) да на уском пролазу возило има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на коме се изводе радови на путу,
б) близину дела пута или места на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју није предвиђен посебан знак опасности,
в) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) место одакле престаје да важи забрана саобраћаја за бицикле.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут са једносмерним саобраћајем,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) обавештење учесника у саобраћају о једносмерном путу.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на коме се налази радионица за оправку возила,
б) близину места или место на коме се налази објекат за вршење техничких прегледа возила,
в) близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.
 

36.

_Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења:

B

а) две године лицима која су положила возачки испит са навршених 19 година живота,
3
б) до навршених 18 година живота лица које има пробну возачку дозволу,
в) од пет година.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) мопедом,
3
б) лаким трициклом,
в) радном машином,
г) лаким четвороциклом.
 

38.

_Утврђивање да ли је возач у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом, врши се:

B

а) стручним прегледом,
3
б) непосредним увидом полицијског службеника,
в) помоћу одговарајућих уређаја, од стране полицијског службеника.
 

39.

_Рок важења регистрационе налепнице је:

B

а) 2 године,
3
б) 3 године,
в) 1 година.
 

40.

_Ванредни технички преглед возила обавља се:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице,
3
б) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању,
в) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај,
г) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу.
 

41.

_На прикључном возилу:

B
C
D
F

а) не морају бити уграђени задњи катадиоптери,
3
б) морају бити уграђена два задња катадиоптера, беле боје, који нису троугластог облика,
в) морају бити уграђена два задња катадиоптера, црвене боје, у облику равностраног троугла, са врхом окренутим навише и страницом величине најмање 0,15 m.
 

42.

_Зимска опрема путничких возила обухвата:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) пнеуматике за зимску употребу на свим точковима,
3
б) пнеуматике за зимску употребу само на погонским точковима,
в) ланце односно друге уређаје за повећање тракције за најмање два погонска точка,
г) лопату..