AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 10  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:

B

а) паркирање,
1
б) мимоилажење,
в) заустављање.
 
2.

_Радња коју учесник у саобраћају предузима како би омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има првенство пролаза, односно до њиховог контакта је:

B

а) мимоилажење,
1
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Одбачено возило је возило које:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) је видно запуштено и налази се ван пута,
2
б) је видно запуштено и налази се на путу,
в) није регистровано,
г) је регистровано.
 
4.

_Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:

B

а) преправка возила,
2
б) поправка возила,
в) одржавање возила.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3.
 
6.

_Трактор је приказан на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку:

B

а) ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
2
б) и без извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
в) у року од 24 сата након извршеног испитивања.
 
8.

_Контролни технички преглед возила:

B

а) може бити извршен у објекту за вршење техничког прегледа који одабере возач,
2
б) може бити извршен само у објекту за вршење техничког прегледа који одреди полицијски службеник,
в) мора бити извршен у објекту за вршење техничког прегледа у којем је извршен последњи редовни технички преглед возила.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) на коме регистрациона налепница није постављена на прописан начин,
2
б) које није уписано у јединствени регистар возила,
в) за које постоји обавеза означавања ознакама за дуга, тешка и спора возила, а није означено тим ознакама,
г) чијој регистрационој налепници, односно потврди о коришћењу таблица за привремено означавање, је истекао рок важења.
 
10.

_Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:

B

а) до окончања поступка,
2
б) само уз сагласност власника, односно корисника возила.
в) најдуже 24 сата.
 
11.

_Возач који се у насељу креће брзином која је од 11 km/h до 20 km/h већа од дозвољене, казниће се:

B

а) новчаном казном од 5.000 динара,

2

б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
 
13.

_Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) се налазе на коловозу,

2

б) се налазе на тротоару или се крећу тротоаром,
в) се крећу пешачком стазом,
г) ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз.
 
14.

_Возач и путници морају користити уграђене сигурносне појасеве у возилу:

B
C
D

а) увек када је возило у саобраћају на путу,
2
б) само када је возило у саобраћају на путу ван насеља,
в) само када је возило у саобраћају на путу у насељу,
г) само при брзинама већим од 50 km/h.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) из дворишта у саобраћај морате се укључити уз помоћ лица које ће Вас са погодног места ван возила обавестити о тренутку када се могу безбедно укључити,
б) из дворишта у саобраћај можете се укључити уз помоћ саобраћајног огледала јер Вам оно обезбеђује потребну прегледност за безбедно укључење,
в) безбедно укључивање из дворишта у саобраћај мора Вам обезбедити лице које се налази у возилу и има бољу прегледност.
 

16.

_На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:

B

а) не сме да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
2
б) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
в) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици, приликом приближавања раскрсници:

B

2
а) морате нагло успорити возило,
б) успоравање возила извршићете на начин којим нећете угрозити, односно ометати возача возила које се креће иза Вас,
в) не морате мењати брзину кретања возила.
 
18.

_Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3
г) 4.
 

19.

_Кретање возила уназад у тунелу:

B

а) није дозвољено,
2
б) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

B

2
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено само ако се може вршити без маневрисања.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

B
C
D

2
а) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети ко ће се кретати уназад да би се мимоишли,
б) возач теретног возила дужан је да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
в) возач аутобуса је дужан да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење.
 

22.

_Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

B

3
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици можете:

B

2
а) извршити скретање удесно,
б) извршити скретање улево,
в) наставити кретање право,
г) наставити кретање у сва три смера, уколико не ометате или угрожавате безбедност саобраћаја.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
 
26.

_Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:

B

3
а) означавање обавезног смера, односно смерова, кретања возила,
б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
в) означавање скретања саобраћаја.
 

27.

_У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:

B

3
а)дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
 

28.

_Ознака приказана на слици означава:

B

3
а) место за паркирање,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање,
в) аутобуско стајалиште.
 

29.

_Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:

B

а) знакови изричитих наредби,
3
б) знакови обавештења,
в) знакови опасности.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност,
б) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
в) место на коме се изводе радови на путу.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут са једносмерним саобраћајем,
б) приближавање опасној кривини на десно,
в) смер којим се возила морају кретати.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
б) територију насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.
 

36.

_Возачу који је искључен из саобраћаја:

B

а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само до места његовог пребивалишта, односно седишта правног лица у случају када је возило власништво правног лица,
3
б) није дозвољено управљање само моторним возилима оне категорије којом је управљао у моменту искључења,
в) дозвољено је управљање само скупом возила,
г) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) путничким возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
3
б) мопедом,
в) теретним возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
г) теретним возилима чија носивост није већа од 3.500 kg.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

B

а) обавести полицију и попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди,
3
б) обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја,
в) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода.
 

39.

_За време управљања возилом возач код себе:

B

а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења,
3
б) мора имати саобраћајну дозволу,
в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности.
 

40.

_Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:

B

а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила,
3
б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила,
в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила.
 

41.

_Уградња брзиномера са одометром и светиљком за осветљавање на путничким возилима:

B

а) је обавезна,
3
б) није обавезна,
в) је обавезна за возила чија највећа конструктивна брзина прелази 40 km/h.
 

42.

_У саобраћају на путу:

B
C
D
F

а) није дозвољено да се возило оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу,
3
б) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уз посебну дозволу надлежног органа,
в) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје.