AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 11  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:

B

а) мимоилажење,
1
б) заустављање.
в) паркирање.
 
2.

_У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

B

1
а) обилажење,
б) претицање,
в) пропуштање.
 
3.
_Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
4.

_Возило је приказано на сликама означеним бројевима:

B

 
1
2
3
2
4
5
6
а) 1, 2, 4 и 5,
б) 1, 2, 3 и 6,
в) 1, 3, 4 и 6,
г) 2, 3, 5 и 6.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3.
 
6.

_Туристички воз је приказан на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):

B

а) у писаној форми, на лицу места, у записник у коме су утврђени резултати испитивања,
2
б) усмено на лицу места,
в) у писаној форми, у року од 24 сата након извршеног испитивања.
 
8.

_Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа?

B

а) Да.
2
б) Да, само уколико је возило неоптерећено.
в) Не, уколико за возило постоји потврда о техничкој исправности.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) које није подвргнуто контролном техничком прегледу на који је упућен,
2
б) које није подвргнуто редовном шестомесечном техничком прегледу,
в) које није подвргнуто мерењу осовинског оптерећења, односно укупне масе, на које је упућено,
г) које не поседује важеће уверење о исправности тахографа.
 
10.

_Возачу возила које је паркирано или заустављено супротно прописима биће:

B

а) одмах уручено решење о уклањању возила,
2
б) наређено да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења,
в) наређено да уклони возило у року који не може бити дужи од 15 минута, под претњом принудног извршења.
 
11.

_Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 110 km/h, бићете кажњени:

A
B
C
D

2

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казненa поена,
б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном допунском таблом,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
г) светлосним саобраћајним знаком.
 
13.

_Када прилази пешачком прелазу, возач:

B

а) мора увек да заустави возило непосредно испред пешачког прелаза,

2

б) мора да прилагоди брзину возила, тако да може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза, у ситуацији коју може да предвиди,
в) може да настави кретање истом брзином, када утврди да је уочен од стране пешака и да су они прилагодили кретање да би пропустили возило.
 
14.

_У моторном возилу на предњем седишту може да се превози дете:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D

а) млађе од 12 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила,
2
б) старије од 12 година,
в) старије од 8 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила, ако је искључен безбедносни ваздушни јастук,
г) до 3 године, уколико се превози у безбедносном седишту - корпи, која је окренута супротно смеру кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни ваздушни јастук.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, као возач возила које је заустављено на путу, да би се безбедно укључили у саобраћај, обавезни сте да:

B

2
а) укључите леви показивач правца и укључите се у саобраћај,
б) укључите леви показивач правца, омогућите да вас обиђе возило које сте уочили у возачким огледалима и укључите се у саобраћај,
в) сачекате да вас возило које се креће иза вас обиђе, укључите леви показивач правца и укључите се у саобраћај.
 

16.

_У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:

B

а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
2
б) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке,
в) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
г) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици, трамвајском баштицом се прописно креће возило означено бројем:

B

2
а) 1,
б) 1 и 2,
в) 2 и 3.
 
18.

_Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

B

2
а) путањом означеном бројем 3,
б) путањом означеном бројем 4,
в) било којом путањом.
 

19.

_Кретање возила уназад на непрегледном делу пута:

B

а) је дозвољено оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
2
б) није дозвољено,
в) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 

20.

_У подвожњаку, у ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
 

21.

_У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:

B

а) аутобус, скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
2
б) скуп возила, аутобус, теретно возило, радна машина, трактор, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
в) скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, аутобус, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:

B

3
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) имате првенство пролаза у односу на возило које Вам долази са леве стране,
б) дужни сте да пропустите возило које Вам
долази са леве стране.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) имате првенство пролаза у односу на бицикл,
б) дужни сте да пропустите бицикл.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
 

26.

_Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

B

3
а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
в) место резервисано за аутобуско стајалиште.
 
27.

_Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

B

3
а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
 

28.

_Светлосни саобраћајни знак − жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

B

а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
3
б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
 

29.

_Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) могу бити стално активирани,
3
б) могу бити активирани према потреби, односно искључени када таква потреба не постоји,
в) морају увек бити активирани, односно давати одређену поруку,
г) морају бити уклоњени када нису активирани, односно не дају одређену поруку.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под оштрим углом с леве стране,
в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с леве стране.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа,
в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) пружање пута са једносмерним саобраћајем,
в) место на коме се налази подземни пролаз за возила.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
б) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
в) пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем односно делом пута.
 
35.

_Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији на слици:

B

3
а) речима дају додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања,
б) речима дају додатна обавештења које није у вези са значењем саобраћајног знака,
в) речима стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.
 

36.

_Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:

B

а) није дозвољено,
3
б) је дозвољено,
в) је дозвољено, ако борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) трактором,
3
б) мотокултиватором,
в) радном машином,
г) тешким четвороциклом.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

B

а) предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица и повреда,
3
б) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
в) обавести полицију и удаљи се са места незгоде ако није изазвао ту незгоду и нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.
 

39.

_Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:

B

а) 7 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
3
б) 15 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
в) 30 дана од дана истека важења регистрационе налепнице.
 

40.

_Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:

А
B
C
D

а) само на точкове гоњене осовине,
3
б) најмање на точкове погонске осовине,
в) на све точкове.
 

41.

_Преправка бочних стакала у равни возача, постављањем фолија или других материјала због затамњивања:

B
C
D

а) је дозвољена ако укупна вредност пригушења светла не прелази 30%,
3
б) је дозвољена без ограничења укупне вредности пригушења светла,
в) није дозвољена.
 

42.

_Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:

B
C
F

а) 1/6 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор,
3
б) 1/4 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор,
в) 1 m