AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 12  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Возач је:

B

а) лице које на путу управља возилом,
1
б) свако лице које има возачку дозволу,
в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило.
 
2.

_Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута:

B

а) је саобраћајна незгода јер је начињена материјална штета,
2
б) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих или повређених лица,
г) није саобраћајна незгода јер је материјална штета начињена ван пута.
 
4.

_Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:

B

а) маса возила,
2
б) осовинско оптерећење,
в) носивост возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3.
 
6.

_Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

1
2
3
4
 
 а) 1,  б) 2,  в) 3,  г) 4.
2
 
7.

_Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:

B

а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача,
2
б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.
 
8.

_Трошкове контролног техничког прегледа сноси:

B

а) власник, односно корисник возила, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
2
б) орган чије је службено лице упутило возило на контролни технички преглед, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
в) власник, односно корисник возила, само када је на контролном техничком прегледу утврђена техничка неисправност возила.
 
9.

_Када је возило искључено из саобраћаја трошкове обезбеђења возила и терета и смештаја путника сноси:

B

а) власник, односно корисник возила,
2
б) орган чији је службеник наложио искључење,
в) власник, односно корисник возила, само у случају када искључење траје дуже од 24 часа.
 
10.

_Када је возило паркирано супротно прописима, а возач није присутан:

B

а) возило ће одмах бити уклоњено,
2
б) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 15 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу,
в) биће донето решење у писаној форми којим се налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 3 минута и један примерак решења ће бити постављен на видно место на возилу.
 
11.

_Возач који када скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз не пропусти пешака који ступа на коловоз, казниће се:

B

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,

2

б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
в) ознакама на коловозу,
г) светлосним саобраћајним знаком.
 
13.

_Возач је дужан да обрати посебну пажњу на пешаке означене бројем:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

2

а) 1 − који се креће преко коловоза,
б) 2 − који се креће дуж коловоза,
в) 3 − који се креће тротоаром дуж коловоза,
г) 4 − који је прешао преко пешачког прелаза и ступио на тротоар.
 
14.

_Када се у возилу без безбедносног седишта – корпе превози дете старије од три године:

B
C
D

а) не мора се користити сигурносни појас уколико је обезбеђено да дете буде смештено на средини задњег реда седишта,
2
б) не мора се користити сигурносни појас уколико је дете смештено у крилу одраслог лица,
в) мора бити обезбеђено да дете користи
сигурносни појас на безбедан начин.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици возач, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту,дужан је да:

B

2
а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) то изведе уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

B

2
а) прописан начин, само док вршите претицање,
б) прописан начин,
в) непрописан начин.
 
17.

_Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

B

2
а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја, с обзиром да претицање може извести без угрожавања других учесника у саобраћају,
б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
в) прописано поступање.
 

18.

_Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

B

2
а) путањом означеном бројем 1,
б) путањом означеном бројем 2,
в) било којом путањом.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:

B

2
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено:

B

3
а) са леве стране,
б) и са леве и са десне стране,
в) са десне стране.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите теретно возило, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на теретно возило,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
б) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

B

2
а) Вам је дозвољено да извршите скретање улево,
б) Вам није дозвољено да извршите скретање улево.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са постављеним сигурносним троуглом):

B
C
D
F

2
а) означено је на прописан начин,
б) није означено на прописан начин.
 

26.

_Ознака приказана на слици означава:

B

3
а) додатно упозорење возачу на највећу дозвољену брзину одређену саобраћајним знаком,
б) додатно упозорење возачу на брзину која се препоручује на одређеном делу пута,
в) додатно упозорење возачу на најмању дозвољену брзину кретања одређену саобраћајним знаком.
 
27.

_У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:

B

3
а) само право,
б) само лево,
в) право и лево,
г) у свим смеровима.
 

28.

_Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење:

B

а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
3
б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, при чему се морају пропустити пешаци који прелазе преко коловоза, као и сва возила која се крећу по путу на који се улази,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила којима се врши јавни превоз путника.
 

29.

_Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:

B

а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
3
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
б) приближавање опасној низбрдици, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова,
в) приближавање опасном успону, ако разлика у висини представља неку опасност која проистиче из тих услова.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
в) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
б) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено,
в) забрану ступања возила на пут пре него што прођу возила из супротног смера.
 

33.

_Саобраћајни знак који означава место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази:

B

3
а)
б)
в)
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
б) смер којим није дозвољено кретање возила,
в) смер којим се возила морају кретати.
 
35.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

B

3
а) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада киша,
б) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ важи када пада снег,
в) да саобраћајни знак „Ограничење брзине“ не важи када пада киша.
 

36.

_Да ли возач има обавезу да пријави промену пребивалишта надлежном органу?

B

а) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 30 дана од дана те промене.
3
б) Не, јер постоји јединствена евиденција возача.
в) Да, ради уписа у евиденцију возача, у року од 90 дана од дана те промене.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије BЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији В и прикључно возило чија:

B

а) највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
3
б) највећа дозвољена маса није већа од 5.000 kg,
в) носивост није већа од 3.500 kg.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:

B

а) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
3
б) дужан је да упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не би уништавала трагове незгоде,
в) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде.
 

39.

_Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?

B

а) Да.
3
б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила.
в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.
 

40.

_Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:

B

а) црвене боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
3
б) жуте боје видљиву са предње стране возила,
в) беле боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу.
 

41.

_Браници на моторним возилима, који су најистуренији делови возила, морају бити уграђени и изведени на предњој и задњој страни:

B
C
D

а) путничких и теретних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg,
3
б) свих моторних возила на четири или више точкова,
в) само путничких возила.
 

42.

_У условима смањене видљивости терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на заднјој страно возила мора бити означен:

B
C
D
F

а) црвеним светлом или светлоодбојном материјом црвене боје,
3
б) црвеном тканном,
в) прописаном таблом.