Oblast: Vozači
Tema: Prvenstvo prolaza na raskrsnici

vozilo na raskrsnici

Vozač mora da se uveri kako je raskrsnica regulisana i da postupi na pravilan način

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima o prvenstvu prolaza.

Nailazite na put sa pravom prvenstva prolaza i dužni ste da se obavezno zaustavite, a potom ako postoji potreba da ukažete prvenstvo prolaska vozilima koji se kreću putem na koji nailazite.

Vozilo iz suprotnog smera kreće se putem iste važnosti kao i vi (i vi i on imate “stop”), pa ćete primeniti pravilo desne strane, odnosno dužni ste da ga propustite jer Vam nailazi sa vaše desne strane u tački gde vam se seku putevi.

Prenstvo prolaza u raskrsnici – Pravilo desne strane

vozilo ulazi u raskrsnicu

Prolazi onaj koji nema vozila sa svoje desne strane

vozilo ulazi u raskrsnicu pravo

Nedostatak pravila desne strane je kada sa svih strana naiđu vozila, rešenja nema.

Kada se na raskrsnici primenjuje pravilo desne strane ?

Pravilo desne strane primenjuje se samo ako raskrsnica nije regulisana:

  • Oznakama na kolovozu
  • Znakovima o prvenstvu prolaza
  • Semaforom
  • Znakovima policijskog službenika

ŠINSKA VOZILA su izuzeta pravila desne strane, a moraju poštovati saobraćajne znakove o prvenstvu prolaza, semafore i znakove policijskog službenika.

Oznake na kolovozu – (zaustavna linija)

Vozači su dužni da postupaju po oznakama na kolovozu.

vozac za volanom ulazi u raskrsnicu

Zaustavljanje po potrebi zbog nailaska vozila putem na koji nailazite (nije važno sa koje strane vozilo nailazi), isto kao da stoji znak

trougao znak zabrane
zaustavljanje vozila ispred zaustavne linije

Zaustavljanje je obavezno ispred zaustavne linije i propuštanje vozila koja se kreću putem na koji nailazite, isto kao da stoji znak

znak stop

Saobraćajni znakovi o prvenstvu prolaska

Vozači su dužni da postupaju po značenju saobraćajnih znakova i kada se to razlikuje od pravila saobraćaja ili oznaka na kolovozu. (Saobraćajni znakovi su “stariji” od oznaka na kolovozu i pravila saobraćaja)

saobracajni znakovi o prvenstvu prolaska

Saobraćajni znakovi ne važe kada je raskrsnica regulisana semaforom ili znacima policijskog službenika.

Saobraćajni znakovi o prvenstvu prolaska

Kada semafor radi, znakovi ne važe.

Znakovi će važiti u slučaju da semafor ne radi ili ako je na semaforu trepćuće žuto svetlo.

raskrsnica sa prvenstvom prolaza

Imate prvenstvo prolaska u odnosu na vozilo iz suprotnog smera.

Znakovi policijskog službenika

Kada policijski službenik reguliše prvenstvo prolaska u raskrsnici vozači su dužni da postupaju po njegovim znacima iako je to u suprotnosti sa pravilom saobraćaja ili saobraćajnim znakovima ili semaforima.

policijski službenik reguliše prvenstvo prolaska u raskrsnici

Obratite pažnju na dlan policajca. Svi su dužni da stanu, osim onih koji su već u raskrsnici.

Vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prevenstva

Vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prevenstva imaju prvenstvo prolaza uvek, osim u slučaju nailaska na semafor (crveno) ili policajca koji reguliše saobraćaj.

Moraju da poštuju znakove semafora i policajca koji reguliše saobraćaj na raskrsnici.

vozila pod pratnjom ulaze u raskrsnicu

U međusobnom susretu na raskrsnici vozila pod pratnjom imaju prvenstvo u odnosu na vozila sa pravom prvenstva prolaska.
Vozila pod pratnjom imaju prednost (vozila vlade republike, vojna vozila i slično), u odnosu na vozila sa pravom prvenstva prolaska (hitna pomoć, policija, vatrogasci).